ขั้นตอนที่ 1

STEP 1

กรอกข้อมูลส่วนตัว

Fill in your personal details

 • ชื่อ *
  Name *
  นามสกุล *
  Last name *
  ชื่อกลาง
  Middle Name
 • อายุ *
  Age *
  อีเมล์ *
  Email *
  เบอร์โทร
  Phone
 • ประเทศ *
  Country *
  จังหวัด
  Province
 • ตอบแบบสอบถาม
  Answer the questionnaire
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

  Website Usage Information

 • เคยใช้งานเว็บไซต์ ททท. (www.tourismthailand.org) หรือไม่ Have you ever used the TAT. website (www.tourismthailand.org)?
 • วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ What is your purpose of visiting www.tourismthailand.org?
 • ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์ How often do you visit www.tourismthailand.org?
 • Have you ever been to Thailand?
 • การออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงามน่าสนใจ The website designing is attractive.
 • ข้อมูลในเว็บไซต์มีส่วนทำให้คุณตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว The website’s information helps you make a decision when planning a trip.
 • ท่านเคยเข้าชมส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง Which part of the website you have been visited?
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • ถัดไป
  Next
 • (กรุณาตอบคำถามเฉพาะหัวข้อที่ท่านเคยเข้าชมเท่านั้น หากหัวข้อใดที่ท่านไม่เคยเข้าชม กรุณาเลือกตัวเลือก ไม่เคยเข้าชม)

  (Answer only the topics that you have visited. For any topic that you have never visited, choose a ‘never visited’ choice.)

 • หัวข้อบทความแนะนำ Recommended articles

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • หัวข้อปลายทาง (สถานที่ท่องเที่ยว)

  Destinations

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • หัวข้อที่พัก

  Where to stay

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • หัวข้อร้านอาหาร

  Food & Drink

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • ถัดไป
  Next
 • คำถามเพิ่มเติม

  Other questions

 • คุณเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกี่ครั้ง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
  How often have you gone on a trip this year comparing to the last year?
 • กิจกรรมที่คุณสนใจเมื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
  Activities that interest you when traveling to Thailand. (Please check all that apply.)
  ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชาวบ้าน Local tourism and learn the folkway of life.
  เดินทางสัมผัสกับความอร่อย ณ ร้านอาหาร ย่าน Street Food ชื่อดังของประเทศไทย Taste Thai food at the famous street food locations.
  ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติ Admire nature.
  ช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง Shopping at the shopping mall.
 • ลำดับที่ 1 1st
  ลำดับที่ 2 2st
  ลำดับที่ 3 3rd
  ลำดับที่ 4 4th
  ลำดับที่ 5 5th
 • จังหวัดที 1 1st
  จังหวัดที 2 2nd
  จังหวัดที 3 3rd
 • ช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  Pantip
  Paapaii
  I Roam Alone
  เทยเที่ยวไทย
  ไปไหนดี
  ชิลไปไหน
  แบกเป้เที่ยว
  อาสาพาไปหลง
  วงใน
  TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง
  อื่น ๆ Others
 • What choice influences you when you plan a trip? (Please check all that apply.)
  Family
  Friends
  Blogger
  Travel agency such as TripAdvisor, Expedia
  อื่น ๆ Others
 • ปัจจัยหลักที่ทำให้คุณตัดสินใจอยากเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด
  The reasons that make you want to visit Thailand. (Please check all that apply.)
  แหล่งท่องเที่ยว Tourist attraction
  วัฒนธรรม Culture
  ความเป็นมิตรของผู้คน People's friendliness
  อาหารไทย Thai food
  กิจกรรมต่าง ๆ Activities
  ราคาถูก Inexpensive cost
  อื่น ๆ Others
 • สิ่งที่คุณคาดหวังมากที่สุดหากมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
  What is your most expectation if you have a chance to visit Thailand? (Please check all that apply.)
  แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย Beautiful and diverse tourist attractions
  ความปลอดภัย Security
  ความสะดวกสบายในการเดินทาง Convenience of travel
  อาหารที่อร่อย Delicious food
  อื่น ๆ Others
 • ท่านสามารถได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
  Does the website useful and meet with your purpose?
 • ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์ www.tourismthailand.org อยู่ในระดับใด How much satisfaction do you feel about the overall image of the website www.tourismthailand.org?
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • ส่งแบบสอบถาม
  Submit Questionnaire