แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ANSWER THE QUESTIONNAIRE

www.tourismthailand.org
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลและการบริการให้ดีขึ้น

A satisfaction questionnaire of the website
www.tourismthailand.org to improve information and services.

ขั้นตอนที่ 1

STEP 1

กรอกข้อมูลส่วนตัว

Fill in your personal details

 • ชื่อ *
  Name *
  นามสกุล *
  Last name *
  ชื่อกลาง
  Middle Name
 • อายุ *
  Age *
  อีเมล์ *
  Email *
  เบอร์โทร
  Phone
 • ประเทศ *
  Country *
  จังหวัด
  Province
 • ตอบแบบสอบถาม
  Answer the questionnaire
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

  Website Usage Information

 • วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ What is your purpose of visiting www.tourismthailand.org?
 • ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์ How often do you visit www.tourismthailand.org?
 • เคยมาเที่ยวประเทศไทยหรือไม่ Have you ever been to Thailand?
 • การออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงามน่าสนใจ The website designing is attractive.
 • ท่านเคยเข้าชมส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง Which part of the website you have been visited?
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • ถัดไป
  Next
 • หัวข้อข่าวอัพเดท What's New

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว

  Where to go

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • หัวข้อที่พัก

  Where to stay

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • หัวข้อร้านอาหาร

  Food & Drink

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • หัวข้อกิจกรรมท่องเที่ยว

  Activities

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • Ebrochure

 • ความทันสมัยของข้อมูล The information is up-to-date.
 • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน The coverage of information.
 • รูปแบบสวยงาม Design and appearance of the website.
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • ถัดไป
  Next
 • คำถามเพิ่มเติม

  Other questions

 • กิจกรรมที่คุณสนใจเมื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
  Activities that interest you when traveling to Thailand. (Please check all that apply.)
  ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชาวบ้าน Local tourism and learn the folkway of life.
  เดินทางสัมผัสกับความอร่อย ณ ร้านอาหาร ย่าน Street Food ชื่อดังของประเทศไทย Taste Thai food at the famous street food locations.
  ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติ Admire nature.
  ช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง Shopping at the shopping mall.
 • จังหวัดที 1 1st
  จังหวัดที 2 2nd
  จังหวัดที 3 3rd
 • ปัจจัยหลักที่ทำให้คุณตัดสินใจอยากเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด
  The reasons that make you want to visit Thailand. (Please check all that apply.)
  แหล่งท่องเที่ยว Tourist attraction
  วัฒนธรรม Culture
  ความเป็นมิตรของผู้คน People's friendliness
  อาหารไทย Thai food
  กิจกรรมต่าง ๆ Activities
  ราคาถูก Inexpensive cost
  อื่น ๆ Others
 • สิ่งที่คุณคาดหวังมากที่สุดหากมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
  What is your most expectation if you have a chance to visit Thailand? (Please check all that apply.)
  แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย Beautiful and diverse tourist attractions
  ความปลอดภัย Security
  ความสะดวกสบายในการเดินทาง Convenience of travel
  อาหารที่อร่อย Delicious food
  อื่น ๆ Others
 • ท่านสามารถได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
  Does the website useful and meet with your purpose?
 • ข้อเสนอแนะ Other suggestion.
 • ส่งแบบสอบถาม
  Submit Questionnaire
 • กติกา

  RULES


  1. ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องเคยใช้บริการเว็บไซต์ www.tourismthailand.org
  2. ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ทุกข้อที่กำหนด ส่วนความพึงพอใจด้านการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ให้เลือกตอบเฉพาะหัวข้อที่เคยเข้าชม
  3. สามารถร่วมประเมินได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562
  4. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
  5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. คณะกรรมการจับรางวัลเพื่อค้นหาผู้โชคดีโดยวิธีการสุ่ม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  8. หากตรวจพบว่าผู้โหวตท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
  9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


  1. The participant must have used the website. www.tourismthailand.org
  2. The participant has to fill in all designated personal details and satisfaction with the website. For tourism information service satisfaction, please select only the topics that you have visited.
  3. Can be participated from now until June 30, 2019.
  4. One prize per one person.
  5. Winners will be announced within July 5, 2019.
  6. We reserve the right to change prizes of similar value without prior notice.
  7. The board draws the lucky winner by randomizing on computer system.
  8. If any voter is found to have fraudulent intent no matter which way, that voter will be disqualified.
  9. Judgment of the board is final.

  รางวัล

  REWARDS

  เงื่อนไขการรับรางวัล

  Condition


  1. ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต มาที่ E-Mail tat.questionnaire@gmail.com หรือ Inbox Fanpage: อะเมสซิ่งไทยแลนด์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
  2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
  3. หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail tat.questionnaire@gmail.com หรือ Inbox Fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์
  4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
  6. การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม
  7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถมีข้อโต้เถียงใดๆ ทั้งสิ้น


  1. After the winners are announced, the winners must verify their identity within July 12, 2019 by sending a copy of their ID card or passport to tat.questionnaire@gmail.com or inbox Facebook fanpage: @TourisminThailand. If the winners do not respond within time, the prizes will be forfeited with no arguments.
  2. One prize per one person.
  3. After the winners receive the prizes, the winners have to take a photo to confirm that the prize has already been given to E-Mail tat.questionnaire@gmail.com or inbox Facebook fanpage: @TourisminThailand
  4. Prizes cannot be redeemed for cash, other prizes or transfers to other people with no arguments.
  5. The winners who receive a prize of more than 1,000 baht are subject to 5% withholding tax.
  6. The winners can choose to receive a prize on a given date at the Tourism Authority of Thailand (Head office) or having a prize shipped to the winners’ address.
  7. Judgment of the board is final with no arguments.