ร่วมตอบแบบสอบถามAnswer questionnaire

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.tourismthailand.org
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลและการบริการให้ดีขึ้น

User Satisfaction Survey Website www.tourismthailand.org
To improve information and services.

ข้อมูลส่วนตัว

Personal Profile

ชื่อ *
Name *
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
นามสกุล *
Last Name *
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
ชื่อกลาง
Middle Name
อายุ *
Age *
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
อีเมล์ *
Email *
เบอร์โทร
Phone
ประเทศที่อาศัย *
Country of residence *
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

Website Usage Information

วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์
What is your purpose of visiting www.tourismthailand.org ?
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
ความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์
How often do you visit www.tourismthailand.org?
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
เป็นสมาชิก www.tourismthailand.org
Are you the member of www.tourismthailand.org?
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
การออกแบบเว็บไซต์มีความสวยงามน่าสนใจ
Website Designing is attractive.
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์ www.tourismthailand.org?
Overall how satisfied are you with www.tourismthailand.org?
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
ความง่ายในการค้นหาข้อมูล
Use easily and conveniently without complexity (User Friendly)
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
ข้อเสนอแนะ
Any suggestion
ท่านเคยเข้าชมส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง
Which part of website you have been visited?
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.

What's New

หัวข้อข่าวอัพเดท

Information is up-to-date
ความทันสมัยของข้อมูล
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Coverage of Information
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Design and appearance
รูปแบบสวยงาม
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Any suggestion
ข้อเสนอแนะ

Where to go

หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว

Information is up-to-date
ความทันสมัยของข้อมูล
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Coverage of Information
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Design and appearance
รูปแบบสวยงาม
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Any suggestion
ข้อเสนอแนะ

Where to stay

หัวข้อที่พัก

Information is up-to-date
ความทันสมัยของข้อมูล
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Coverage of Information
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Design and appearance
รูปแบบสวยงาม
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Any suggestion
ข้อเสนอแนะ

Food & Drink

หัวข้อร้านอาหาร

Information is up-to-date
ความทันสมัยของข้อมูล
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Coverage of Information
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Design and appearance
รูปแบบสวยงาม
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Any suggestion
ข้อเสนอแนะ

Activities

หัวข้อกิจกรรมท่องเที่ยว

Information is up-to-date
ความทันสมัยของข้อมูล
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Coverage of Information
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Design and appearance
รูปแบบสวยงาม
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Any suggestion
ข้อเสนอแนะ

Ebrochure

Information is up-to-date
ความทันสมัยของข้อมูล
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Coverage of Information
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Design and appearance
รูปแบบสวยงาม
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
Any suggestion
ข้อเสนอแนะ

คำถามเพิ่มเติม

More questions

กิจกรรมที่คุณสนใจเมื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
Activities that interest you when traveling to Thailand (Can answer more than one)
โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
 • ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชาวบ้าน Local tourist. Learn the folk way of life.
 • เดินทางสัมผัสกับความอร่อย ณ ร้านอาหาร ย่าน Street Food ชื่อดังของประเทศไทย Taste Thai foods at the famous street food locations.
 • ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติ See the nature.
 • ช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง Shopping at the shopping mall.
 • อันดับจังหวัดที่คุณสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด
  The province that you are most interested to travel to.
  จังหวัดที 1 1st
  จังหวัดที 2 2nd
  จังหวัดที 3 3rd
  ถ้าพูดถึง “การท่องเที่ยววิถีไทย” คุณนึกถึงอะไร
  What do you think when you heard of "Thainess tourism"?
  โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
  ปัจจัยหลักที่ทำให้คุณตัดสินใจอยากเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด
  The main factors that make you decide to travel to Thailand. (Can answer more than one)
  โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
 • แหล่งท่องเที่ยว Tourist attraction
 • วัฒนธรรม Culture
 • ความเป็นมิตรของผู้คน People's friendliness
 • อาหารไทย Thai food
 • กิจกรรมต่าง ๆ Activities
 • ราคาถูก Inexpensive
 • อื่น ๆ Other
 • สิ่งที่คุณคาดหวังมากที่สุดหากมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
  What do you expect most if you have a chance to visit Thailand? (Can answer more than one)
  โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
 • แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย Beautiful and diverse tourist attractions.
 • ความปลอดภัย Security
 • ความสะดวกสบายในการเดินทาง Convenience of travel
 • อาหารที่อร่อย Delicious food
 • อื่น ๆ Other
 • บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่คุณชื่นชอบ
  Your favorite travel blogger (Can answer more than one)
  โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
  ลำดับที่ 1 1st
  ลำดับที่ 2 2nd
  ลำดับที่ 3 3rd
  ท่านสามารถได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
  Do you find the website useful for its purpose?
  โปรดระบุข้อมูลด้วยค่ะThis field is required.
 • ข้อเสนอแนะ
  Suggestion

  1. The participants must have used the website www.tourismthailand.org
  2. The participants must fill in all personal information and satisfaction questions in the website. For tourism information service satisfaction questions, please select only the topics that you have visited.
  3. Can be participated from January 1 to March 31, 2018.
  4. Only one prize per person.
  5. Winners will be announcement within 9 April 2018.
  6. We reserve the right to change prizes of similar value without prior notice.
  7. The board will randomize the winners by using a computer.
  8. If any participants are found to have fraudulent intent, no matter which way, they will be disqualified.
  9. The decision of the board is final.

  1.ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องเคยใช้บริการเว็บไซต์ www.tourismthailand.org
  2.ผู้ร่วมประเมินเว็บไซต์ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ทุกข้อที่กำหนด ส่วนความพึงพอใจด้านการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ให้เลือกตอบเฉพาะหัวข้อที่เคยเข้าชม
  3.สามารถร่วมประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
  4.สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
  5.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
  6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7.คณะกรรมการจับรางวัลเพื่อค้นหาผู้โชคดีโดยวิธีการสุ่ม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  8.หากตรวจพบว่าผู้โหวตท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
  9.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  REWARDSของรางวัล

  Prize draw conditions

  - After the winners are announced, they must confirm their identity within April 20, 2018 by sending a copy of ID card or passport to E-Mail tat.questionnaire@gmail.com or Inbox Fanpage: @TourisminThailand If the condition is not completed within the time period, you will not be qualified for the prize without any arguments.
  - Only one prize per person.
  - After the winners receive the prize, they must send a photo to confirm that the prize has already been given at E-Mail tat.questionnaire@gmail.com or inbox fanpage: @TourisminThailand
  - Prizes cannot be redeemed for cash, changed to other prizes or transferred to other people without any arguments.
  - The winners who receive a prize of more than 1,000 baht will be subject to 5% withholding tax.
  - The prizes can be received at the Tourism Authority of Thailand (Head office) or sent to Thailand Post with the name and address provided.
  - The decision of the board is final.

  เงื่อนไขการรับรางวัล

  - ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต มาที่ E-Mail tat.questionnaire@gmail.com หรือ Inbox Fanpag: อะเมสซิ่งไทยแลนด์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
  - สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
  - หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail tat.questionnaire@gmail.com หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์
  - รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
  - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
  - การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด